De facturen zijn betaalbaar op de vervaldag op de zetel van de verkoper. Bij gebreke aan betaling tegen de vervaldag is van rechtswege
en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd, gelijk aan de rentevoet bedoeld in de wet van 02/08/2002 betreffende de
bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties.
De niet betaalde factuur wordt bovendien van rechtswege vermeerderd met een schadebeding van 10%, met een minimum van €125,00 .
Klachten dienen schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen na factuurdatum.
In geval van betwisting zijn de enkel de Rechtbanken van Oost-Vlaanderen bevoegd.

Algemene voorwaarden

Nood aan een professionele inrichting van je bestelwagen?

Neem dan zeker contact op met MEXXCON en vraag vrijblijvend meer informatie.

terug naar boven